Tlakové nádoby stabilní TNS

Dle Nařízení vláídy č. 192/2022 o vyhrazených technických tlakových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Tlakové nádoby stabilní (TNS) Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a totlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí.

 

Stručný přehled revizí TNS:

  • provozní revize         1 x za rok

  • vnitřní revize             1 x za 5 let

  • zkouška těsnosti       1 x za 5 let

  • tlaková zkouška        1x za 10 let

                                

Povinnosti provozovatele pro TNS dle NV 192/2022

 

 

 

 

Povinnosti provozovatele pro TNS dle ČSN 690012

I. Názvosloví

Provoz a obsluhu nádob zajišťují:

        1. Pracovník zodpovědný za bezpečný a hospodárný provoz nádob - pracovník prokazatelně (písemně) určený provozovatelem nádob

        2. Obsluha nádob - pracovník pověřený provozovatelem obsluhou nádob 

II. Povinnosti provozovatelů

        3. K zajištění bezpečného a hospodárného provozu je provozovatel povinnen:

        a) vypracovat provozní pokyny na podkladě pokynů pro uvádění nádob do provozu a technické             dokumentace výrobce nádob, jestliže charakter provozu nádoby tyto pokyny z hlediska                              bezpečnosti a hospodárnosti vyžaduje.                                                                                                    Provozní pokyny se vypracují tehdy, jde-li o provoz nádoby
          
    - při kterém dochází ke zhoršení nebo změně chemického složení a mechanických vlastností               materiálů nádoby vlivem pracovní tekutiny případně prostředí,

            - s pracovní tekutinoupůsobící silně agresivně na stěny nádoby,
            - při pracovní teplotě stěny nad 300 oC nebo pod 0 oC
            - s žíravými, jedovatými a výbušnými plyny a kapalinami nebo jejich parami.

        Provozní pokyny musí být vypracovány také v případech, kde se ustanovení normy na ně odvolává.

        Konečné znění provozních pokynů musí být vypracováno do dvou měsíců po uvedení nádoby do                   trvalého provozu.

        b) ustanovit jednoho, případně více pracovníků, zodpovědných za provoz nádob, přičemž rozsah                   povinností zodpovědných pracovníků určí provozovatel vlastním organizačním statutem,
        c) zajistit potřebnou obsluhu a údržbu nádob,
        d) zajistit v rámci plánovité údržby provádění revizí a zkoušek,
        e) zajistit nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistit jejich výměnu,
         f) ustanovit potřebný počet revizních techniků,
        g) zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, opravách,                   údržbě, kontrole a revizích nádob, soustavně sledovat jejich činnost,
        h) zajistit, aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy,               pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánů dozoru,
         i) zajistit pro práci, revize a kontrolní prohlídky v nádobách potřebnou pracovní výstroj, zejména                 ochrannéé oděvy, masky, přilby, boty, rukavice, bezpečnostní osvětlení, ochranné pásy, žebříky,                  lana, čistící prostředky, popřípadě jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví                           pracujících,        
        j) vést přesnou evidenci všech nádob, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich                      dokumentace,
        k) stanovit způsob vedení provozních zásnamů,
        l) zajistit odstranění zjištěných a jemu oznámených závad.

        4. Pracovník zodpovědný za bezpečný a hospodárný provoz je povinen:
        
a) sledovat provoz nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti,
        b) do provozu nepřipustit nádoby bez předepsané dokumentace, bezpečnostní býstroje, jakož i                     nádoby, u nichž nebyly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány             včetně bezpečnostní výstroje,
        c) hlásit všechny změny na nádobách reviznímu technikovi,
        d) sledovat a podle potřey provádět opatření, aby nádoby byly náležitě obsluhovány,                             udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje,
        e) ve spolupráci s revizním technikem vypracovat plán provádění revizí a zajistit přípravu nádob             k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám.
        f) dbát pokynů revizního technika.

        5. Provozovatel, který nemá možnost provádět údržbu a revize vlastními praconíky, je                   povinen zajistit plnění příslušných ustanovení části II. jiným způsobem.

III. Obsluha nádob

      6. Nádoby, na něž se vztahují ustanovení této normy, smí samostatně obsluhovat pouze                     pracovník, který splňuje tyto požadavky:
        a) je starší 18 let,
        b) je svým duševním a fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci,
        c) byl s ustnoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu nádob řádně obeznámen,                       prakticky zacvičen v obsluze nádob a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření                       znalostí musí být učiněn zápis podepsaný zkušebním orgánem provozovatele (zpravidla               revizním technikem) a pracovníkem pověřeným obsluhou nádob.

        7. Provozovatel se přesvědčuje o znalostech pracovníků pověřených obsluhou nádob                           opakovaným přezkušováním, nejméně jedenkrát za tři roky. O výsledku přezkoušení se provede             záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení.

Povinnosti obsluhy nádob

         8. Pracovník pověřený obsluhou nádob je povinen:
        a) znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a             hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla                     zajištěna,
        b) řídit se příkazy nadřízeného pracovníka, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a                           povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou, 
        c) hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího                       příslušenství nadřízenému pracovníku, ihned odstavit nádobu z provozu při nebezpeší z prodlení                 nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí,
        d) zůčastnit se pokud možno revizí a kontrol nádoby tak, aby sám znal jení stav,
        e) v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby a o výsledku kontrol a zkoušek                   provést zásnam,
        f)  provádět provozní záznamy podle provozních pokynů,
        g) dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístění nádoby,
        h) dbát, aby v pracovním okolí se nezdržovaly osoby nepovolané,
        i)  při směnném provozu nádob řádně předat podle provozních pokynů po ukončení směny zařízení                 svému nástupci, popř. nadřízenému pracovníkovi a hlásit mu všechny neobvyklé jevy a mimořádné             okolnosti, které se vyskytly během směny u nádob,
        j)  při nevolnosti nebo jiné překážce ohlásit neschopnost další obsluhy nadřízenému pracovníkovi.     

Přítomnost nadřízeného pracovníka na pracovišti obsluhy nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu nádob.

IV. Údržba nádob

Čištění, údržba, oprava

        9. Jakékoliv práce na nádobách a jejich výstroji včetně bezpečnostní výstroje smějí... provádět jen               pracovníci řádně poučení, zapracovaní, jmenovitě určení a znalí příslušných ustanovení.                           Nezapracovaní pracovníci smějí na nádobách a jejich výstroji včetně bezpečnostní výstroje                     pracovat jen pod dozorem určených zaprcovaných pracovníků.

V. Revizní technik

      10. Revizní techik je odborný pracovník prokazatelně pověřený organizací, vykonáváním revizí a                   zkoušek nádob a má pro tuto činnost vydané osvědčení orgánem dozoru.