Plynová zařízení

Plynová zařízení

Lhůta pro provádění provozních revizí na všech plynových zařízení je 1x za 3 roky.  Kromě toho se na plynovém zařízení musí 1x za rok vykonávat pravidelná kontrola. Kontroly může provádět proškolená osoba pro obsluhu plynových zařízení.

 Přehled plynových zařízení:

 • plynové spotřebiče, kotle, pece a průmyslová zařízení,
 • domovní, průmyslové, NTL, STL a VTL plynovody,
 • kompresní a regulační stanice,
 • zařízení pro výrobu plynných paliv nebo technických plynů,
 • plnící zařízení a stanice pro plynná paliva nebo technické plyny,
 • rozvody technických plynů a NTL, STL, VTL plynovody na propad butan.

Revize a kontroly plynových zařízení

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, je nutné, aby se nezapomínalo provádění pravidelných revizí a kontrol plynu. Vlivem působení zemního plynu na těsnění ve šroubových spojích dochází k vysychání těsnícího materiálu a následným únikům plynu do okolí.

Požadavky na provádění revizí a kontrol plynového zařízení

Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

Kontroly provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění.

Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu.

Revize a přípradné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).

Vyhláška určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:

 • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
 • po ukončení zkušebního provozu
 • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení
 • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Pro provedení provozní revize je třeba doložit:

 • zprávu o výchozí revizi,
 • zprávu o poslední provozní revizi,
 • zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních (revize TNS, …),
 • záznam (protokol) o kontrole kouřové cesty spotřebiče.