Zdvihací zařízení

Vyhláška č. 19/1979 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů3) (dále jen "organizace").
(2) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

§ 2
Vyhrazená zdvihací zařízení
(1) Vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou tato zařízení s motorickým pohonem:
a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
b) jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
c) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
d) stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
e) výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
f) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

(2) Zařízeními podle této vyhlášky nejsou:
a) vrátky,
b) zdvižné vozíky,
c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
d) zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
e) závěsné dopravníky,
f) nakladače,
g) zdvihací čela nákladních automobilů,
h) mechanické rampy,
i) plošiny pro zdvihání automobilů,
j) výsuvné žebříky,
k) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
l) pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.


§ 7
Revize a revizní zkoušky
Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace.

 

Toto je výtažek z vyhlášky č. 19/1979 Sb.


Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
3) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.