Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen "kotelny"), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

 

Základní pojmy a rozdělení

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,
2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,            
    popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle           stejného typu;
b) kotelnou I. kategorie - kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
c) kotelnou II. kategorie - kotelna se součtem jmenovitých tepel. výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
d) kotelnou III. kategorie - kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a     vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých     tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW;
e) - p) viz. vyhláška č. 91/1993 Sb.


Odborné prohlídky kotelen

(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen "prohlídky")
    a) před uvedením kotelen do provozu,
    b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
    c) při změně druhu paliva,
    d) vždy po jednom roce provozu kotelen,
    e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.                                                          (2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního     zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik.         O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.
(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího          zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení,          kouřových kanálů a komínů.


Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen
a) zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,
b) provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,
c) zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v     nich nezdržovaly nepovolané osoby,
e) zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen "topiči"),
f) zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,
g) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených     lhůtách, seznámit topiče s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně     kontrolovat,
h) zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,
 i) označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP    ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,7)
j) odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,
k) zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,
 l) uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let.

Dokumenty, které je důležité mít k dispozici:

  • provozní řád kotelny,
  • návody k obsluze kotelního zařízení,
  • požárně bezpečnostní předpisy kotelny,
  • provozní deník kotelny.

Dále může být vyžadováno dle instalovaného zařízení:

  • protokol o servise kotlů,
  • revizní zpráva elektrického zařízení,
  • dokument o kalibraci detekčního systému úniku hořlavých plynu,
  • záznamy pravidelných ročních kontrol plynového zařízení,
  • provozní revize plynového zařízení,
  • záznamy k revizím tlakových nádob stabilních.


Provozní deník

(1) V každé kotelně musí být veden provozní deník.
(2) Do provozního deníku se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem.

 

Provozní řád

(1) Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které provozují kotle (dále jen          "provozovatel"), jsou povinny vydat provozní řád kotelny (dále jen "provozní řád"); pro kotelnu s kotli        na plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle zvláštního předpisu.6)

(2) Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u některých kotlů zajistit      návod dodavatele, zapracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do          provozního řádu.

(3) Provozní řád stanoví zejména
a) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,
b) způsob obsluhy,
c) povinnosti pracovníků při provozu kotelny,
d) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,
e) lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících     s jejich provozem,
f) způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,
g) osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,
h) rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

(4) Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici.


Odstavení kotlů z provozu

Kotle musí být ihned odstaveny z provozu
a) při ztrátě vody ve vodoznacích parního kotle,
b) při vzniku trhlin a větších netěsností, a to
1. u parních kotlů, jestliže ani při zvýšeném napájení není možno udržet nejnižší přípustný stav vody v           kotlích,
2. u kapalinových kotlů při náhlém poklesu tlaku kapaliny,
3. jestliže by byla ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení,
4. selže-li zabezpečovací zařízení,2)
c) při deformacích výhřevných ploch kotlů, které by mohly způsobit roztržení kotlů a tím ohrozit         bezpečnost osob,
d) při výbuchu v topeništi a v kouřových tazích, který způsobil poškození vyzdívky, oplechování nebo       vlastního tlakového celku,
e) v případech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např. špatná viditelnost, požár).
 

Větrání

(1) Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.

(2) Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.

(3) Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové.
 

Nouzové osvětlení

(1) U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové          osvětlení

a) přední stěny kotlů,
b) tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového zařízení parního kotle,
c) prostoru pro odpopelňování,
d) prostoru plynového hospodářství,
e) prostoru zauhlovacího zařízení,
f) prostoru provozní nádrže na kapalné palivo,
g) místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody,
h) po celé délce únikových cest z těchto kotelen.

(2) Nouzové osvětlení podle odstavce 1 písm. a) až g) není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku          elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu, a u kotlů bez trvalé obsluhy.

(3) Pracovníci obsluhy musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.

(4) Pro práci v kotlích se používají svítidla na bezpečné napětí.

 


Toto je výtažek z vyhlášky č. 91/1993 Sb.