Parní a horkovodní kotle

Kotel, jehož výrobní médium je pára (teplota pracovní látky převyšuje bod varu) nebo horká voda (teplota pracovní látky je větší než 115°C), patří mezi vyhrazená tlakové zařízení, pokud má konstrukční přetlak vyšší než 0,07MPa. Pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu kotlů je nutné provádět pravidelné revize a kontroly podle předepsaných norem a vyhlášek.

Legislativa

Vyhláška č. 18/1979 Sb. předepisuje povinnost provádět pravidelné revize, kontroly a zkoušky pro vyhrazená tlaková zařízení.

Pro kotle o konstrukčním přetlaku:

 • 0,07MPa - 0,15 MPa - provozování kotlů řešíme stejně jako by se jednalo o tlakovou nádobu stabilní, tozn. pro kotle platí stejné revize a kontroly a jejich lhůty provádění,
 • vyšší než 0,15 MPa – provoz a údržbu parních a horkovodních kotlů včetně vykonávání pravidelných revizí a kontrol určuje předpis ČSN 07 0710.

 

Stručný přehled revizí zkoušek kotlů:

a) provozní revize             po 3 měsících provozu
b) vnitřní revize                po 1 roce 
c) zkoušky těsnosti           po každé vnitřní revizi
d) tlakové zkoušky            po 9 letech      

 

Revize jako součást preventivní údržby

Preventivní údržba slouží pro včasné odhalení závad, popř. možnost jejich vzniku a zjišťuje se potřeba a rozsah údržbářských prací (oprav nebo úprav). Provozovatel zabezpečuje preventivní údržbu pravidelnými revizemi a zkouškami.

 

Provozní revize

Provozní revize je nutno vykonávat vždy po 3 měsících provozu anebo při provozní přestávce delší než 2 měsíce musí bát provedena při uvádění kotle do provozu.

Revize se provádí za provozu kotle a ověřuje se:

 • celkový stav kotle včetně topeniště, výstroje tlakového celku, pomocných zařízení a příslušenství kotle,
 • funkční schopnost částí kontrolního zařízení,
 • způsob provozu, zejména zda nejsou překračovány přípustné stavy (tlaky, teploty, hladina, vákon apod.),
 • odborná úroveň obsluhy kotle.

 

Vnitřní revize

Předmětem vnitřní revize je především zjištění stavu dostupných stěn tlakového celku kotle, a to jejich vnitřního i vnějšího povrchu.

Vnitřní revize se provádí:

 • před a po každém čištění parního kotle na straně pracovní látky, nejpozději však po 1 roce provozu,
 • po opětovném uvedení do provozu u kotle odstaveného déle jak 1 rok,
 • před a po každé generální opravě nebo rekonstrukci kotle,
 • před zahájením sezóny (platí při sezónním provozu),
 • při mimořádných událostech kdy bylo nutné odstavit kotel z provozu,
 • po zhoršení předepsané jakosti napájecí nebo kotelní vody, které může mít za následek nebezpečné znečištění nebo poškození stěn parního kotle,
 • po překročení konstrukčního, nejvyššího přetlaku nebo nejvyšší teploty, při němž mohlo dojít k nepříznivým změnám vlastností materiálu stěn kotle.

 

Zkouška těsnosti

Zkouškou těsnosti ověřujeme těsnost kotle včetně výstroje při jmenovitém tlaku.

Zkoušku těsnosti je nutno provádět:

 • po každé vnitřní revizi kotle,
 • po každém otevření a novém uzavření tlakového celku,
 • po drobných opravách tlakového celku,
 • před každou tlakovou zkouškou.

 

Tlaková zkouška

Tlakovou zkouškou ověřujeme, zda kotel včetně výstroje je při zkušebním přetlaku těsný a pevný.

Tlaková zkouška se vykonává:

 

 • minimálně 1x za 9 let od předchozí zkoušky,
 • po každém přemístění kotle před zahájením provozu,
 • po provozní přestávce delší jak 2 roky.

 

 

 

Povinnosti provozovatele pro kotle je dle ČSN 07 0710 


Provozovatel je povinen vypracovat:

 • místní provozní předpis, ve kterém se určí povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, jako výchozí podklad slouží provozní předpis od výrobce,
 • provozní deník kotle, do kterého se mj. vepisují výsledky jednotlivých revizí a kontrol.

Provozovatel je povinen mj. zajistit:

 • řádnou údržbu kotlů včetně zajištění pravidelných revizí a zkoušek v určených termínech,
 • potřebnou obsluhu kotlů a ustanovit pracovníka zodpovědného za provoz,
 • odbornou způsobilost všech pracovníků, účastných při provozu, údržbě nebo obsluze