ČSN 27 4002

ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 27 4002
  • účinnost: 01 duben 2003

Strana 2


Předmluva

Tato norma byla vypracována pro provoz a servis výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, z důvodu nutnosti stanovení podmínek vytvářejících předpoklady ke zlepšení bezpečnosti provozu a úrovně servisu. Použité postupy, odborná způsobilost servisních pracovníků a servisních firem mají zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu.

Změny proti předchozí normě

Revidovaná norma oproti dřívějšímu znění jasně specifikuje požadavky kladené k zajištění bezpečného provozu výtahů na majitele výtahu, popisuje co se rozumí servisní firmou a uvádí termíny odborných prohlídek v poněkud jiném pojetí souvisejícím s technickým stavem výtahů v provozu. Jednoznačně pak stanovuje pouze jednu úroveň servisu, jejíž aplikace u provozovaných výtahů by měla v daleko větší míře přispět k zajištění bezpečného provozu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace výrobců výtahů, IČO 60457414, Václav Vaněk

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 


Strana 3


Obsah

 

1 Předmět normy

2 Odkazy na normy

3 Termíny a definice

4 Základní požadavky na provoz výtahů

5 Požadavky na prohlídky výtahů

6 Požadavky na odborné pracovníky

Příloha A (informativní) Kniha výtahu

Příloha A - Díl 1 Základní údaje

Příloha A - Díl 2 Protokol ze zkoušky po ukončení montáže elektrického výtahu

Příloha A - Díl 3 Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu

Příloha A - Díl 4 Knihy výtahu

Příloha A - Díl 5 Knihy výtahu

Příloha B (informativní) Minimální požadavky na rozsah servisu

Příloha C (informativní) Kniha odborných prohlídek výtahu (vzor)

Příloha D (informativní) Kniha provozních prohlídek výtahu (vzor)