ČSN 27 0142

ČSN 27 0142 - Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 27 0142
  • účinnost: 01 leden 2014

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 0142 z 1989-08-16.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Zkoušení obecně 6

5 Rozsah zkoušek a revizí obecně 7

5.1 Prohlídky 7

5.2 Funkční zkouška 7

5.3 Zkoušky se zatížením 7

5.4 Ověřovací zkouška 8

6 Revize a revizní zkoušky 8

7 Zkoušky po opravách 9

8 Zkoušky po generálních opravách a rekonstrukcích 9

9 Přezkoušení jeřábů po přemístění na jiné pracoviště 9

10 Zkouška jeřábů používaných ojediněle 9

11 Doklady o provedených revizích a revizních zkouškách 9

12 Zkušební břemena 10

13 Doplňující podmínky pro zkoušení jednotlivých druhů jeřábů 10

13.1 Obecně platné požadavky pro zkoušení všech jeřábů 10

14 Zkoušení jeřábů mostového typu 11

15 Zkoušení jeřábů výložníkového typu 11

16 Zkoušení mobilních jeřábů 13

17 Zkoušení nakládacích jeřábů 14

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Z předchozí normy byly vypuštěny citace o činnostech organizací státního odborného dozoru, dále citace o činnostech prováděných výrobci i odkazy na dnes již neplatné ČSN.

Nové znění normy cituje současně platné právní předpisy, převzaté mezinárodní a evropské normy a uvádí její text do souladu s pokrokem v této oblasti. Dále byly rovněž upraveny a aktualizovány termíny a definice. Změněn byl rovněž název normy.

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky a čís. 282/2007 Sb.

Vyhláška Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: ASOCIACE ZZ-ČR, IČ 44938900, Vladimír Tůma, Ing. Miroslav Chromečka

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

1Předmět normy

Tato norma platí pro zkoušení všech provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem, pokud výrobce jeřábu nestanoví jiné podmínky zkoušení.

Norma neplatí:

a) pro zdvihadla konstruovaná pro speciální použití (např. jednoúčelová montážní zařízeni, průmyslové manipulátory atd.),

b) pro nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, mimo zdvižné vozy pro manipulaci s kontejnery a vysokozdvižné vozíky s jeřábovou nástavbou (výložníkem),

c) pro vrátky.

Norma je národním předpisem pro zkoušení jeřábů.

Souběžně pro stejnou oblast platí mezinárodní normy ČSN ISO řady 9927 (např. ČSN ISO 9927-1, ČSN ISO 9927-3 atd.). Ve srovnávacích tabulkách uvedených v národních přílohách NA uvedených norem jsou porovnány a interpretovány inspekční a revizní činnosti s ohledem na požadavky jednotlivých závazných resortních předpisů v podmínkách České republiky.

Z uvedeného důvodu vyplývá, že pokud budou revizní činnosti dokládány v souladu s touto normou, nelze souběžně vyžadovat provádění příslušných inspekcí podle srovnávacích tabulek v přílohách NA norem ČSN ISO řady 9927.