ČSN 07 0703

ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 07 0703
  • účinnost: 01 únor 2005

Změny:

označení Z1
účinnost 1.03.2006

...


Strana 3


Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byla upřesněna terminologie, byly upřesněny odkazy na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty. Texty ustanovení předchozí normy byly přepracovány s využitím zkušeností z projektování, zřizování a provozu kotelen se zařízeními na plynná paliva, poznatků techniky a zabezpečovacích zařízení k zajištění bezpečného provozu těchto kotelen.

 

Souvisící ČSN

ČSN EN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 161 (06 1803) Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

ČSN EN 298 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

ČSN EN 126 (06 1806) Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv

ČSN EN 746-1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

ČSN EN 746-2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0008 Pasport kotle

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle - Základní ustanovení

ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle - Teplovodní kotle do výkonu 50 kW - Technické požadavky - Zkoušení

ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů

ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení

ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN EN 483 (07 5323) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

ČSN 07 5820 Ventily s elektrickým ovládáním pro plynná paliva - Technické požadavky - Zkoušení

ČSN EN 12952-1 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12952-8 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN EN 12953-1 (07 7853) Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12953-7 (07 7853) Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

ČSN EN 12953-8 (07 7853) Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 50073 (37 8340) Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo kyslíku

ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu

ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)

ČSN EN 12007-3 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel


Strana 4


ČSN EN 12007-4 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 12327 (38 6414) Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

ČSN EN 764 (69 0004) Tlaková zařízení - Terminologie a označování - Tlak, teplota, objem

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším - Společná ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

Souvisící předpisy

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Vypracování normy

Zpracovatel: GAS s.r.o. Říčany, IČ 61 50 61 92, Ing. Zuzana Pěkná, Ing. Zdeněk Přibyla

Technická normalizační komise: TNK č. 90 Kotle pro ústřední vytápění, TNK č. 101 Vyhrazené kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 5


1 Předmět normy

1.1 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen „zařízení kotelen“) se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437), které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu.

1.2 Tato norma platí pro zařízení kotelen s provozním přetlakem plynného paliva do 1,0 MPa.

1.3 Zařízení kotelen postavená a jejich projektová dokumentace rozpracovaná nebo provedená podle předchozí normy se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nestanoví jinak.

1.4 Pro účely této normy se za kotle považují i ohřívače vody vytápěné plynnými palivy.

ými palivy.