554/1990 Sb.

554/1990 Sb. - vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 554/1990 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:
 
1. § 1 odst. 1 zní:
"(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů5) (dále jen "organizace").".
1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
2) § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
5) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.
 
2. V § 3 odst. 1 se za slovo "revize" vkládá slovo "a zkoušky.".
 
3. V § 3 odst. 2 se za slovo "sídlo" vkládají slova "popřípadě trvalý pobyt" a vypouštějí se slova "doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.".
 
4. § 3 se doplňuje odstavci 8, 9 a 10, které zní:
"(8) Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek zařízení
a) pro těžbu a podzemní skladování plynu v přírodních horninových strukturách včetně těžebních vtláčecích sond,
b) pro plnění tlakových nádob plynem,
c) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
d) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
e) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,
f) na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,
g) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.
(9) Zařízení uvedená v odstavci 8 může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené orgánem dozoru.
(10) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce 8 a 9 odběratelská organizace.".
6) § 9 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
 
5. § 4 zní:
"§ 4
Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.".
 
6. V § 5 odst. 2 se slova "komisionální zkouškou jednou za tři roky.", nahrazují slovy "revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.".
 
7. V § 5 odst. 5 se slova "Komisionální zkoušky a přezkušování" nahrazují slovy "Zkoušky a přezkušování revizním technikem".
 
8. V § 5 se vypouštějí odstavce 3 a 4 a dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
 
9. V § 6 odst. 1 se vypouští slovo "pracovníků".
 
10. § 6 odst. 2 zní:
"(2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky u orgánu dozoru.".