21/1979 Sb.

21/1979 Sb. - vyhláška o určení vyhrazených plynových zařízení a podm. jejich bezpečnosti

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 21/1979 Sb.
 
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů  (dále jen "organizace").
(2) Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona a nařízení vlády před jejich uvedením na trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánůuvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.
 
§ 2
Vyhrazená plynová zařízení
Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro
a) výrobu a úpravu plynů,
b) skladování a přepravu plynů,
c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
d) zkapalňování a odpařování plynů,
e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
f) rozvod plynů,
g) spotřebu plynů spalováním.
 
§ 3
Oprávnění organizací
(1) Organizace mohou montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny jen na základě oprávnění (dále jen "oprávněná organizace").
(2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce (dále jen "orgán dozoru"), v jehož obvodu má organizace sídlo popřípadětrvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace.
(3) Organizace v žádosti uvede, jak je zajištěna spolehlivost a bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:
a) technická kontrola,
b) v průběhu montáže a zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří budou obsluhovat zařízení,
c) servisní služba,
d) odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav, revizí a zkoušek,
e) dodání předepsané technické dokumentace provozovateli, upravené podle skutečného provedení, včetně návodů k obsluze a k provádění revizí.
(4) Při prověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění, bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.
(5) Orgán dozoru může na základě výsledků prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro vydání oprávnění. Splnění těchto podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat.
(6) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány nebo při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.
(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na plynárenská a odběrní plynová zařízení, pokud je montují a opravují plynárenské podniky.
(8) Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemněoznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek zařízení
a) pro plnění tlakových nádob plynem,
b) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
c) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
d) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,
e) pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,
f) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.
(9) Zařízení uvedená v odstavci 8 může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené orgánem dozoru.
(10) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce 8 a 9 odběratelská organizace.
 
§ 4
Revizní technik
Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.
 
§ 5
(1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.
(2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávanéčinnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníkůuvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.
(3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehožcelkový výkon je nižší než 50 kW.
 
§ 6
(1) Podmínky odborné způsobilosti k montáži odběrních plynových zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní předpis.
(2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímžse rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky u orgánu dozoru.
 
§ 7
Organizace oprávněná k montážím nebo opravám zařízení je povinna zajistit zkoušku zařízení po dokončení montáže nebo rekonstrukce v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.
 
§ 8
Provoz zařízení
Provozovatel je povinen:
a) zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
b) zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,
c) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,
d) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,
e) vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.
 
§ 9
Kontrolní prohlídky a zkoušky
(1) Pro účely státního odborného dozoru je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.
(2) Technické úkony nutné k řádnému provedení prohlídky nebo zkoušky řídí a vykonává revizní technik nebo jiný odborný pracovník určený provozovatelem.
 
§ 10
(1) Organizace provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.
(2) Oprávnění vydaná organizacím a osvědčení vydaná pracovníkům před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabyla účinnosti.